CoCo Lam

Hello 我係Miss Coco,現為香港大學社會科學系學生,擁有4年補習經驗,學生包括中小學及幼稚園。希望用有趣生動既方法教導小朋友,令學習不再沉悶,小朋友亦能夠更投入學習。